A Moles (07-09-74)
A Moles (20-12-77)
Ankundigungsprozess
Artforum (01-12-86)
Artforum 
Artforum - Miller (04-02-91)
Bayrle (22-02-86)
Bayrle (30-01-88)
Carta Rosa (28-01-64)
Carta Vallias (13-12-90)
Dora Ferreira 22-02-74)
Drucker (31-01)
Einladung nach Bochum (14-11-1990) 
FAZ (14-01-70)
Flusser - Abte
Flusser - Kittler
Flusser - Leminski (20-09-64)
Flusser - Verlag (1958)
Flusser - Unger (1971)
Flusser - Vargas (15-7-81)
Flusser - Vargas (6-12-81)
Flusser - Drucker (01-11-1966) 
Gessert (15-01-89)
Herder Verlag - Flusser (Feb. 1967) 
Igel (05-06-62)
Igel (15-06-62)
Igel (27-05-62)
Jolowicz - Flusser (23-12-1967) 
José Bueno - Flusser (29-05-1971) 
Karsten Harries of Yale - Flusser(08-03-1967) 
Kittler - Flusser (20-10-1990) 
Flusser - Institutionen (1966) 
Leminski
Leminski - Flusser (1968)
Flusser
Von Studenten an Flusser

Flusser - Milton- Leminski

Flusser - Leminski (13-07-64)
Flusser - Milton (01-01-85)
Flusser - Milton (01-07-83)
Flusser - Milton (02-09-86)
Flusser - Milton (03-05-83)
Flusser - Milton (03-05-91)
Flusser - Milton (03-06-85)
Flusser - Milton (04-01-88)
Flusser - Milton (04-02-82)
Flusser - Milton (04-08-81)
Flusser - Milton (04-09-90)
Flusser - Milton (04-11-72)
Flusser - Milton (05-03-82)
Flusser - Milton (05-05-82)
Flusser - Milton (05-12-72)
Flusser - Milton (06-02-82)
Flusser - Milton (06-03-84)
Flusser - Milton (06-07-84)
Flusser - Milton (07-03-77)
Flusser - Milton (07-03-83)
Flusser - Milton (07-08-80)
Flusser - Milton (07-09-84)
Flusser - Milton (07-10-84)
Flusser - Milton (07-12-90)
Flusser - Milton (08-08-84)
Flusser - Milton (08-12-85)
Flusser - Milton (09-02-76)
Flusser - Milton (09-02-84)
Flusser - Milton (09-04-84)
Flusser - Milton (09-11-82)
Flusser - Milton (10-04-80)
Flusser - Milton (11-01-86)
Flusser - Milton (11-02-81)
Flusser - Milton (11-03-82)
Flusser - Milton (11-04-81)
Flusser - Milton (11-11-83)
Flusser - Milton (11-12-82)
Flusser - Milton (12-01-81)
Flusser - Milton (12-03-77)
Flusser - Milton (12-03-84)
Flusser - Milton (12-03-85)
Flusser - Milton (12-10-82)
Flusser - Milton (12-12-80)
Flusser - Milton (12-12-83)
Flusser - Milton (13-01-81)
Flusser - Milton (13-04-78)
Flusser - Milton (13-05-81)
Flusser - Milton (13-12-89)
Flusser - Milton (14-05-83)
Flusser - Milton (15-01-85)
Flusser - Milton (15-03-80)
Flusser - Milton (15-05-85)
Flusser - Milton (15-07-81)
Flusser - Milton (15-11-85)
Flusser - Milton (15-12-87)
Flusser - Milton (16-08-81)
Flusser - Milton (16-12-78)
Flusser - Milton (17-01-73)
Flusser - Milton (17-06-78)
Flusser - Milton (17-06-83)
Flusser - Milton (17-08-84)
Flusser - Milton (17-12-80)
Flusser - Milton (18-01-83)
Flusser - Milton (18-02-86)
Flusser - Milton (18-09-81)
Flusser - Milton (19-01-84)
Flusser - Milton (19-03-84)
Flusser - Milton (19-03-86)
Flusser - Milton (19-03-87)
Flusser - Milton (19-05-87)
Flusser - Milton (19-09-83)
Flusser - Milton (20-02-84)
Flusser - Milton (20-02-85)
Flusser - Milton (20-04-83)
Flusser - Milton (20-07-75)
Flusser - Milton (20-08-80)
Flusser - Milton (20-09-89)
Flusser - Milton (21-06-73)
Flusser - Milton (22-03-84)
Flusser - Milton (22-05-86)
Flusser - Milton (22-12-83)
Flusser - Milton (23-03-83)
Flusser - Milton (23-04-74)
Flusser - Milton (23-04-90)
Flusser - Milton (23-05-82)
Flusser - Milton (23-10-72)
Flusser - Milton (24-03-78)
Flusser - Milton (24-03-88)
Flusser - Milton (26-01-84)
Flusser - Milton (26-11-86)
Flusser - Milton (27-12-83)
Flusser - Milton (28-01-81)
Flusser - Milton (28-02-88)
Flusser - Milton (28-05)
Flusser - Milton (28-07-80)
Flusser - Milton (29-04-78)
Flusser - Milton (29-11-79)
Flusser - Milton (30-04-81)
Flusser - Milton (30-08-74)
Flusser - Milton (31-10-66)
Milton - Flusser (02-01-1969)

 

Poli-George-Vargas

Poli - Flusser (1965)
Flusser - George (1963)
Flusser- Herança Judaica

Flusser - Becksche Verlag (03-06-1958     

Enke Verlag - Flusser (04-12-1957)
Flusser - Levi (26-04-1965)
Flusser - Comissâo FAAP
Flusser - Journal da Tarde (24-09-1986) 
Flusser - Gianetti (30-04-1969) 
Flusser - Gianetti (18-04-1969) 
Flusser - Petersen (15-10-1965)
Flusser - Richtscheid (14-03-1959)
Flusser Vargas (01-08-1969)
Flusser - Vargas (27-12-1969)
Flusser - Vargas (02-01-1969)
Flusser - Lionel Ruby (02-11-1962)
Scheidler - Flusser (13-11-1966) 
George - Flusser (04-11-1963)
Flusser - Igel (13-05-1962)
Kasdorff - Flusser (14-09-1967)
Kurt Sauke - Flusser (30-06-1964)